Friday, 16 October 2015

SMART SCHOOL DOCUMENT REVIEW

PENGENALAN
Sekolah Bestari (Smart School) merupakan satu konsep sekolah di Malaysia. Konsep ini akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Sekolah bukan hanya untuk mereka yang pintar tetapi ia merupakan cara bestari bagi menjamin setiap pelajar mencapai potensi sepenuhnya dalam cara yang paling sesuai mengikut kadar dan gaya pembelajaran yang berlainan. Teknologi komputer akan membolehkan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan.
Pada peringkat permulaan, empat mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains, diperkenalkan di Sekolah Bestari dengan menggunakan teknologi terkini sebagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Semua bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan dalam bentuk perisian yang direka oleh Pusat Pemkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Untuk menentukan kejayaan pelaksanaan konsep Sekolah Bestari, guru-guru di sekolah yang dipilih menjadi sekolah bestari, akan diberi latihan dalam perkhidmatan. Bagi sekolah-sekolah bestari yang ditubuhkan, tenaga pengajar dan pentadbirnya akan dipilih oleh Ketua Pasukan Bertugas Sekolah Bestari di bawah Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia.
PERKEMBANGAN
Sekolah Bestari telah menjadi satu arah-aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia. Sekolah Bestari adalah salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang dilaksanakan menjelang tahun 2000. Tahun 1999 sebanyak 87 buah sekolah termasuk sekolah-sekolah Asrama Penuh dan sekolah pilihan harian biasa telah dipilih untuk melaksanakan Sekolah Bestari.
ASPEK PENTING
Tiga aspek penting harus ditangani dalam pelaksanaan Sekolah Bestari iaitu:
i. Menyediakan infrastruktur pelbagai media.
ii. Latihan bagi guru-guru amat penting.
iii. Bahan kursus yang baru, kemaskini, dan mencukupi perlu disediakan.
KONSEP SEKOLAH BESTARI
Pada tahun 1996, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal konsep Sekolah Bestari berpusatkan pengajaran dan pembelajaran berpemikiran kritis dan kreatif. Teknologi sebagai pengupaya menjadi komponen penting dalam konsep Sekolah Bestari apabila Projek Sekolah Bestari diwujudkan sebagai satu daripada Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia.
Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh dan segi proses pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu murid menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Proses pengajaran-pembelajaran, iaitu proses berkaitan dengan kurikulum, pedagogi, pentaksiran, dan bahan pengajaran-pembelajaran, akan direka semula untuk membantu murid belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Sekolah Bestari akan mendorong murid mengamalkan pembelajaran akses kendiri dan terarah kendiri, serta mengikut kadar pembelajaran sendiri.
OBJEKTIF SEKOLAH BESTARI
Objektif Sekolah Bestari Malaysia adalah berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan terdiri daripada yang berikut:
• Menghasilkan tenaga kerja yang berpemikiran dan celik teknologi
• Mendemokrasikan pendidikan
• Meningkatkan penyertaan pihak yang berkepentingan
• Memupuk perkembangan menyeluruh individu
• Memberi peluang untuk peningkatan kekuatan dan keupayaan individu
KEGAGALAN SEKOLAH BESTARI
Kajian yang dijalankan terhadap guru-guru bagi sekolah yang menyertai Sekolah Bestari menyatakan bahawa latihan dalaman guru-guru mata pelajaran adalah kurang berjaya dalam mencapai objektif. Majoritinya menyatakan latihan dalah tidak mencukupi dalam membantu guru-guru mengaplikasikan prinsip SSIS.
Kekurangan dalam latihan terhadap guru-guru yang baru seperti guru yang baru ditempatkan di Sekolah Bestari berkenaan juga merupakan satu masalah.
Penyelaras program ini kadang-kadang tenggelam timbul bila guru-guru menghadapi masalah.
Kebanyakan sekolah melaporkan bahawa kelengkapan di dalam makmal komputer juga tidak lengkap dan tidak mencukupi bagi kegunaan pelajar. Masalah perkakasan yang berkaitan dengan LAN, internet dan sebagainya.
Telekom Malaysia menjadi kontraktor utama membekalkan infrastruktur telekomunikasi kepada Projek SchoolNet yang terdiri daripada perkakasan, perisian, perisian sistem dan peralatan bukan-IT melalui anak syarikat Telekom SmartSchool Sdn. Bhd.
Talian SchoolNet yang dibekalkan mengalami banyak masalah terutama capaian internet. Capaian internet dikatakan kerap terganggu, terputus beberapa kali sehari menjadi perkara biasa ditambah pula dengan kelembapan untuk melayari internet.
Mulai tahun 2012, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menamatkan perkhidmatan talian SchoolNet secara berperingkat. Selepas itu, kerajaan menganugerahkan projek 1BestariNet kepada YTL Communications Sdn. Bhd. untuk menyediakan akses internet dan pembelajaran maya. Talian yang menggunakan teknologi 4G atau tanpa wayar telah diperkenalkan ke seluruh negara. Semasa pengujian pada bulan Mac 2012 kelajuan sungguh luar biasa. Tetapi kemudiannya kelajuan capaian internet kerap terputus. Apabila hujan, ia tidak dapat digunakan. Malah, ianya lebih teruk daripada zaman SchoolNet.
KESIMPULAN
Secara peribadinya, saya sangat setuju dengan pelaksanaan Sekolah Bestari ini sekiranya pihak yang telah dipertanggungjawabkan melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Ini sangat membantu pelajar-pelajar bagi menghadapi suasana pembelajaran masa kini dan ke hadapan. Namun begitu, kegagalan pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan tanggungjawabnya menyebabkan berlakunya kegagalan seperti ini dan sangat merugikan pelajar-pelajar kita sedangkan kos dan perbelanjaan sangat banyak telah dibelanjakan.

Thursday, 15 October 2015

MY TEACHING AND LEARNING PHILOSOPHY

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAYA
Setiap guru pastinya mempunyai falsafah ataupun pemikiran tersendiri dalam bidang pendidikan. Cara terbaik bagi saya untuk menghuraikan falsafah pengajaran saya adalah dengan mengatakan bahawa saya suka serta berminat untuk mengajar. Matlamat pertama saya dalam bidang pendidikan ini adalah untuk membina hubungan dengan pelajar saya melalui cara mengingati setiap nama dan serba sedikit tentang latar belakang mereka. Saya percaya dengan itu, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah.
Tambahan pula, aspek yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk berseronok dan berasa selesa di dalam kelas. Hal ini kerana ia boleh menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah dan menikmati bahan pengajaran saya. Selain itu, saya akan memastikan di dalam kelas saya akan ada banyak pembelajaran interaktif yang melibatkan komunikasi antara pelajar dan guru, perbincangan kumpulan atau tutorial, pembentangan kelas, persembahan video, kerja amali dan pendekatan penyelesaian masalah. Dengan cara ini, aktiviti yang berpusatkan pelajar sekali gus akan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dan kondusif. Ironinya, para pelajar tidak akan berasa bosan dan lebih fokus ketika berada di dalam kelas serta cara ini juga dapat membantu untuk menerapkan minat mereka terhadap subjek yang saya ajar.
Selain itu, penyediaan serta pendedahan awal tentang bidang kerjaya adalah satu lagi aspek yang saya rasa semua pelajar mesti belajar pada peringkat sekolah lagi. Justeru, saya akan membantu para pelajar saya untuk membina kemahiran, keyakinan diri dan komunikasi dengan cara di mana setiap pelajar haruslah sentiasa mengambil bahagian secara aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Cara ini akan dijadikan sebagai persediaan kepada mereka apabila tamat alam persekolahan seterusnya dapat melangkah dengan yakin ke alam pekerjaan atau pun ke alam pendidikan yang lebih tinggi.
Saya mesti tahu apa yang patut diajar dan cara terbaik yang mesti dilakukan semasa mengajar supaya pengajaran dan pembelajaran saya menjadi berkesan dan bermakna. Setiap pendidik harus tahu mengenali pelajarnya dengan baik. Saya mesti sentiasa beringat bahawa pelajar datang ke kelas untuk belajar bermula dari yang asas sebelum mencapai peringkat yang lebih tinggi. Mengajar adalah proses untuk menggalakkan pelajar menghubungkaitkan dunia sebenar dengan matapelajaran yang dipelajari. Saya harus membimbing pelajar untuk mencapai apa yang ingin dicapai oleh pelajar dan pelajar juga harus mendapat pengalaman baru, penerangan dan kemahiran.
Seterusnya, sebagai guru saya haruslah menyediakan keadaan kuliah atau bilik darjah yang menyeronokkan dan menggembirakan. Jadi, bagi menyediakan keadaan kelas yang selesa dan keadaan pembelajaran yang aktif saya akan cuba untuk memecahkan kuliah ke dalam masa yang singkat. Hal ini kerana menurut kajian, pelajar hanya boleh memberi tumpuan pada jam pertama kuliah atau sesi pembelajaran. Bagi mengelakkan pelajar tidak menumpukan perhatian di dalam kelas, saya akan memberi kebenaran untuk mereka minum air atau pun meregangkan badan ketika sesi pembelajaran sedang dijalankan.
Saya percaya sebagai seorang guru, mengajar adalah ‘core business’ yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan penuh keikhlasan untuk mendidik anak-anak bangsa dari semua peringkat umur tanpa mengira bangsa, agama dan pegangan mereka. Seorang guru yang cemerlang adalah guru yang mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap mata pelajaran yang diajar sebagaimana yang terdapat di dalam teori pedagogi. Seorang pendidik juga mesti membuat pilihan yang terbaik tentang apa dan bagaimana untuk menstruktur dan mengorganisasi bahan-bahan pengajaran sebagaimana yang dikehendakkan di dalam kurikulum. Untuk melaksanakan apa yang telah dicita-citakan.
Membaca, menulis dan mengira adalah kemahiran asas yang perlu dikembangkan. Seorang pelajar harus mampu untuk mengembangkan idea dengan penuh potensi diri supaya boleh menghubungkan diri mereka dengan persekitaran. Kemahiran asas ini bertujuan menjadi pegangan untuk mencapai kejayaan pada masa akan datang.
Peranan seorang guru adalah sebagai pemudahcara. Saya perlu mengalakkan pelajar menjadi pelajar yang boleh berdikari di dalam kelas. Walaubagaimanapun, saya sedar pelajar belajar dalam pelbagai cara dan saya perlu komited terhadap penglibatan pelajar di dalam proses pembelajaran. Saya perlu mempelbagaikan gaya, kaedah dan strategi pengajaran dan melibatkan pelajar di dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Teknologi penting sebagai medium perantara sejak ia diperkenalkan kerana ini boleh menjadi alat bantu mengajar di dalam mempelbagaikan corak pengajaran. Ia boleh mengalakkan lagi penglibatan pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Melalui pengajaran saya, pelajar boleh mendapat pengalaman secara berterusan melibatkan komputer dan teknologi maklumat. Saya juga percaya teknologi mesti digunakan untuk pembelajaran yang lebih baik dan berkesan. Internet juga merupakan salah satu perkara penting untuk mencapai konsep komuniti secara global.
Saya bertanggungjawab dalam menjalinkan perhubungan dengan pelajar. Saya perlu menjalinkan hubungan yang baik dengan semua pelajar di dalam kelas mahupun di luar kelas. Saya juga perlu menghormati semua pelajar tanpa memilih bangsa, warna kulit, jantina, individu istimewa malahan warganegara asing.
Saya percaya semua pelajar berupaya untuk belajar dan semua pelajar boleh menyumbang di dalam persekitaran kelas. Setiap pelajar boleh membawa perubahan di dalam suasana kelas yang harmonis dan sejahtera. Pembelajaran di dalam kelas adalah proses yang saling berkaitan. Saya mesti komited terhadap kejayaan pelajar dan saya dipertanggungjawabkan untuk menjadikan mata pelajaran yang diajar menyeronokkan dan menghiburkan.
Saya mesti membuat penilaian terhadap hasil kerja anak didik saya dengan cara formatif dan sumatif. Saya juga mesti memastikan penglibatan pelajar yang menyeluruh di dalam kelas. Saya percaya penglibatan yang tinggi menjadi panduan terhadap pembelajaran yang bermakna dan saya dipertanggungjawabkan untuk mengenalpasti dan mengalakkan penglibatan pelajar di dalam kelas.
Saya percaya kemahiran untuk menjadi guru yang berkesan boleh dibentuk. Penyeliaan mengajar dan kursus di dalam perkhidmatan menjadi panduan untuk meningkatkan tahap profesiensi saya. Saya mesti mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang luas untuk menjadi guru yang cekap. Walaupun menjadi guru yang cekap merupakan tugas yang sukar namun saya mesti menerima tanggungjawab seorang guru sebagai suatu cabaran. Saya akan membuktikan bahawa usaha saya mendidik dan mengajar adalah berbaloi dan tidak mengharapkan sebarang ganjaran.
Secara ringkas, saya percaya bahawa untuk menjadi seorang pendidik yang berdedikasi dan berjaya, saya perlu menjadikan mengajar sebagai salah satu hobi. Hal ini kerana apabila sesuatu perkara itu telah dijadikan sebagai hobi, semestinya kita akan berasa selesa dan gembira untuk melakukan pekerjaan tersebut. Saya berharap suatu hari nanti, saya boleh menjadi seorang guru yang berdisiplin serta disukai oleh para pelajar. Sekiranya demikian, pelajar akan berasa selesa untuk masuk ke kelas saya dan gembira semasa proses pembelajaran.